Licznik Odwiedzin, Licznik Wizyt

OSOZ

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Pierwszy Polski System Wspomagania Zdrowia SpołeczeństwaCo to jest OSOZ?

Sprawna i efektywna opieka zdrowotna to marzenie wielu krajów i wielu rządów, bowiem skuteczny system zarządzania ochroną zdrowia, to przede wszystkim zadowolenie i bezpieczeństwo obywateli.
Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ to unikalne w skali europejskiej, kompleksowe, wielowymiarowe i długofalowe informatyczno-techniczne podejście do problemu globalnego zarządzania opieką zdrowotną. Wykorzystując zdobycze cybernetyki, metody regulacji i sterowania optymalnego, uwzględnia wszystkie szczeble organizacyjne służby zdrowia - od pacjenta i lekarza rodzinnego, poprzez organizacje ubezpieczeniowe, ministerstwo zdrowia i rząd, aż do elementów decyzyjnych Unii Europejskiej. Nadrzędną misją systemu OSOZ jest maksymalizacja czasu życia obywateli w warunkach ograniczonych środków finansowych na ochronę zdrowia.
Innowacyjność koncepcji polega na zmianie założeń wejściowych. Obecnie, kreatorzy systemów opieki zdrowotnej, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach wychodzą najczęściej od założeń społecznych i medycznych, budując w sposób opisowy zadania i cele do zrealizowania.
Opisowy charakter narodowych programów zdrowia, aczkolwiek poprawny pod względem merytorycznym, jest bardzo trudny do bezpośredniego wykorzystania w systemach zarządzania - uważa dr Zygmunt Kamiński, dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Informatycznego KAMSOFT. OSOZ to nowatorskie spojrzenie na system ochrony zdrowia. Traktuje społeczeństwo i jego zdrowie jako zintegrowany obiekt sterowania, do którego można zastosować reguły cybernetyki technicznej i ekonomicznej. System ten tworzy reguły optymalizacyjne dotyczące całej społeczności.
Tak postawione założenia powodują, że OSOZ to system spójny, globalny i długofalowy. Poprzez jednoznaczność w swych zasadach jest on jednocześnie stabilny w długiej perspektywie czasowej oraz odporny na uwarunkowania polityczne i oddziaływania grup nacisku.
Idea Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ
Efektywne zarządzanie ochroną zdrowia w dowolnym z krajów świata to jedno z największych i najbardziej złożonych zagadnień informacyjnych i organizacyjnych, pochłaniających ogromne nakłady sił i środków. Organizacja, a następnie wielokrotne reformowanie systemu opieki zdrowotnej dotknęło wiele krajów świata, a mimo to osiągane wyniki nie były zadowalające, a czasami systemy opieki zdrowotnej ulegały załamaniu. Powodów takiego stanu rzeczy, które tutaj trudno wymienić, jest bardzo wiele. Generalnie problem tkwi w tym, że system opieki zdrowotnej dotyczy bodaj najczulszego punktu, czyli zdrowia. Ponadto zagadnienie organizacji opieki zdrowotnej ma wyjątkowo istotny wymiar społeczny i emocjonalny.
Społeczny wymiar problemu jest dobrze widoczny w ustawach i rozporządzeniach, gdzie stosuje się zapisy bardzo nośne społecznie i medialnie, mając niejednokrotnie świadomość niemożności spełnienia niektórych z tych zapisów.
Jednym z przykładów potwierdzających powyższą tezę mogą być zapisy ustawy o PUZ (Kasy Chorych) gwarantujące równy dostęp do świadczeń medycznych, co było trudne do spełnienia przy jednoczesnym limitowaniu z góry liczby niektórych świadczeń zdrowotnych.
Trudności w zarządzaniu opieką zdrowotną wynikają nie tylko z istoty problemu zdrowia i jego społecznego charakteru, ale również z rozległości i złożoności problemu. Opieka zdrowotna to walka z dziesiątkami tysięcy chorób, które atakując dziesiątki i setki milionów ludzi powodują określone skutki społeczne i ekonomiczne. W dodatku probabilistyczny charakter zjawisk chorobowych znacznie potęguje trudności.
Istotną przyczyną niepowodzenia kolejnych reform są również wielkości nakładów na opiekę zdrowotną i sposób ich zagospodarowania. Niskie, w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi, nakłady finansowe oraz niewłaściwe zarządzanie środkami finansowymi, powodują niejednokrotnie istotne niezadowolenie społeczne.
Wydaje się jednak, że wielkość nakładów finansowych ma w tym przypadku znaczenie drugoplanowe, natomiast na pierwszy plan wysuwa się metoda zarządzania opieką zdrowotną, być może konieczność zgoła innego spojrzenia na całą służbę zdrowia.
Logicznym wydaje się wypracowanie, w pierwszej kolejności, jednoznacznego i spójnego systemu zarządzania opieką zdrowotną, a w drugiej kolejności opracowanie sposobu finansowania systemu.

Nasze promocje